ประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค

ประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  ได้รับการประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินและมีกลุ่ม อสม.ของชุมชนเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย

Share